Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Hạch toán tăng giảm TSCĐ vô hình


Hạch toán tăng giảm TSCĐ vô hình

a. Tăng TSCĐ vô hình trong quá trình thành lập chuẩn bị kinh doanh. Kế toán phải tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến quá trình thành lập doanh nghiệp
Nợ TK 241 (2412): Tập hợp chi phí thực tế
Nợ TK 133 (1331): Thuế VAT được khấu trừ
Có TK liên quan: 111, 112, 331…
Kết thúc quá trình đầu tư, ghi tăng TSCĐ
Nợ TK 213 (2132)
Có TK 411
Đồng thời nếu sử dụng vốn chủ sở hữu, ghi
Nợ TK liên quan 414, 431, 441
Có TK 411

>> Các sai sót thường gặp hạch toán các nghiệp vụ kế toán
b. Tăng TSCĐ vô hình do bỏ tiền mua bằng phát minh, sáng chế, đặc nhượng, quyền sử dụng đất
BT1: Phản ánh nguyên giá TSCĐ tăng thêm
Nợ TK 213(2131, 2133, 2138…)
Nợ TK 133
Có TK liên quan 111, 112,311,331…
BT2: Kết chuyển nguồn vốn chủ sở hữu
Nợ TK liên quan 414, 431, 441…
Có TK 411
c. Tăng TSCĐ vô hình do đầu tư nghiên cứu, phát triển nhằm phục vụ lợi ích lâu dài của doanh nghiệp
BT1: Tập hợp chi phí (chi tiết theo từng dự án)
Nợ TK 241
Nợ TK 133
Có TK liên quan 111, 112,331…
BT2: Kết chuyển giá trị đầu tư, nghiên cứu khi kết thúc quá trình nghiên cứu.
Nợ TK 2133: Nếu được công nhận phát minh, sáng chế
Nợ TK 2134: Nếu được coi là sáng kiến áp dụng tại doanh nghiệp
Nợ TK 627,631, 642, 1421: Nếu dự án thất bại (phân bổ dần hoặc phân bổ một lần).
Có TK 241 (2412) kết chuyển chi phí
BT3: Kết chuyển nguồn vốn
Nợ TK liên quan: 414,431,441
Có TK 411
d. Tăng TSCĐ vô hình do phải chi phí về lợi thế thương mại
Khi chi về lợi thế thương mại, cần xác định chính xác số tiền phải bỏ ra bởi vì lợi thế thương mại thường gắn với TSCĐHH cụ thể như nhà cửa, nhà máy, cửa hàng…
Căn cứ vào các chứng từ liên quan ghi:
BT1: Phản ánh nguyên giá TSCĐ tăng thêm
Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐHH
Nợ TK 213 (2135): Nguyên giá TSCĐVH
Nợ TK 133 (1332): Thuế VAT được khấu trừ
Có các TK liên quan: 111, 112, 331…
BT2: Kết chuyển nguồn vốn:
Nợ TK 414, 431, 441
Có TK 411
e. Tăng do nhận vốn góp, vốn cổ phần bằng TSCĐ vô hình (phát minh, sáng chế, nh•n hiệu…)
Nợ TK 213: Nguyên giá TSCĐVH
Có TK 411: Nguồn vốn kinh doanh
f. Các trường hợp tăng khác (nhận lại vốn góp liên doanh, được cấp phát, biếu tặng…)
Nợ TK 213: Nguyên giá TSCĐVH
Có TK 222: Góp vốn liên doanh dài hạn
Có TK 411: Nguồn vốn kinh doanh
g. Giảm do nhượng bán và giảm do các trường hợp khác (góp vốn liên doanh, trả lại vốn góp liên doanh…) phản ánh tương tự như TSCĐHH.
Ngoài ra, khi trích khấu hao, phải xoá sổ TSCĐ.
Nợ TK 214 (2143)
Có TK 213
Sơ đồ hạch toán tổng quát tăng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình do
mua sắm, do XDCB bàn giao…
Sơ đồ hạch toán giảm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
do nhượng bán thanh lý

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |