in

Bật mí Những lỗi vi phạm giao thông nhưng không bị phạt tiền

Vi phạm giao thông không bị phạt là câu hỏi đáng lo ngại của nhiều người quan tâm. Dưới đây là thông tin phản hồi chi tiết.

Mức phạt vi phạm giao thông

Căn cứ Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính và so sánh với quy định tại Nghị định 100/2019/ND-CP; Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bao gồm:

+ Cảnh báo;

+ Tiền phạt;

+ Đình chỉ có thời hạn giấy phép, chứng chỉ hành nghề/đình chỉ hoạt động có thời hạn;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Trong đó, đối với hành vi vi phạm giao thông, cảnh cáo và phạt tiền là hình thức xử phạt chính, các hình thức còn lại là hình thức xử phạt bổ sung.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính nhưng có thể bị áp dụng một/nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng cùng với hình thức xử phạt chính.

Bật mí Những lỗi vi phạm giao thông nhưng không bị phạt tiền 1Bật mí Những lỗi vi phạm giao thông nhưng không bị phạt tiền 2

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Vi phạm giao thông không bị phạt

Bởi vì ngoài tiền phạt; Các cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông cũng có thể bị cảnh cáo. Cảnh báo áp dụng cho:

.ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb , .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .postImageUrl , .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb , .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb:hover , .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb:visited , .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb:active { border:0!important; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb:active , .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ubd4d9ab7c37e2171ac81935d0ca53deb:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Nick Fisher: Wiki, Bio, Age, River Cottage, Missing, Journalist, BAFTA

+ Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị phạt cảnh cáo.

Mọi vi phạm hành chính do người chưa thành niên thực hiện từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Có thể thấy, cảnh cáo là hình thức xử phạt hành chính nhẹ nhất; chủ yếu nhằm mục đích nhắc nhở, khiển trách nhằm mục đích giáo dục để tránh tái phạm.

Căn cứ Nghị định 100/2019/ND-CP; những hành vi vi phạm sau đây trong lĩnh vực giao thông đường bộ chỉ có thể bị xử phạt cảnh cáo; không có hình phạt:

+ Người từ 14 tuổi – dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô/ôtô lái, máy kéo, các loại xe tương tự ô tô (Khoản 1, Điều 21).

+ Chăn thả gia súc trên mái đường; Buộc gia súc vào cây hai bên đường hoặc buộc vào cột giao thông, biển báo, hàng rào và công trình hỗ trợ giao thông đường bộ (điểm a khoản 1 Điều 15).

+ Tự ý trèo lên mố, trụ, dầm (điểm b khoản 1 Điều 15).

+ Thi công trên các tuyến đường đang khai thác không dán biển thông tin công trình hoặc treo biển thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định (Khoản 1 Điều 13).

Nếu thực hiện một trong các hành vi nêu trên thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mà không cần lập biên bản. Quyết định xử phạt được giao 01 bản cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt.

.u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e , .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .postImageUrl , .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e , .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e:hover , .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e:visited , .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e:active { border:0!important; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e:active , .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u3bca714f113bf384782ffc41bd2b7d5e:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Hunter Lee Soik: Wiki, Bio, Age, Family, Ethnicity, Wife, Height, Religion

Đặc biệt, trong trường hợp trẻ vị thành niên từ 14 tuổi – dưới 16 tuổi bị cảnh cáo thì quyết định xử phạt cũng sẽ được gửi cho cha, mẹ/người giám hộ của người đó.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Bật mí Những lỗi vi phạm giao thông nhưng không bị phạt tiền – Tekmonk Bio, Bật mí Những lỗi vi phạm giao thông nhưng không bị phạt tiền – KOLNetworth, Bật mí Những lỗi vi phạm giao thông nhưng không bị phạt tiền – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

How did Gabrielle Carey die? Tribute pours in as co-author of Puberty Blues, dies aged 64

Xem Phim Kẻ Sát Nhân: Đứa Trẻ Có Thể Chết Full Tập (Trọn Bộ Thuyết minh + Vietsub)