in

(Cập nhật) Lịch nhập học của các trường đại học 2023

Sau khi công bố điểm trúng tuyển, các trường đang lên kế hoạch cho kỳ tuyển sinh Đại học từ năm 2023-2024. Các bạn tân sinh viên cần chú ý thông tin này.

Dưới đây là thời gian tuyển sinh đại học năm 2023-2024 của các trường:

STT Tên trường Ngày nhập học
Đầu tiên Học viện Tài chính 16/9
2 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 9/6
3 Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/5
4 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Hà Nội) 27/8
5 Đại học Thương mại 9/11
6 Đại học Giao thông vận tải 6 – 9/9
7 Đại học Luật Hà Nội 25/8
số 8 Đại học Nội vụ Hà Nội 17 – 19 tháng 9
9 Đại học Lao động xã hội 11 – 9/12
mười Đại học Phòng cháy chữa cháy 10/9
11 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 6 – 9/12
thứ mười hai Học Viện Y Học Cổ Truyền 15 -19 tháng 9
13 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 24 tháng 8 đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9
14 Đại học Mỏ – Địa chất 9 – 9/10
15 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9/5
16 Học viện Báo chí và Truyền thông 9/9
17 Đại học Hà Nội Từ 8 giờ sáng ngày 8/9 đến 5 giờ chiều ngày 9/9.
18 Trường đại học khoa học và công nghệ Hà Nội 26 – 28/8
19 Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh 5 – 8/9
20 Đại học Y Dược TP.HCM 11 – 15/9
.u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 , .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .postImageUrl , .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 , .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312:hover , .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312:visited , .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312:active { border:0!important; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312:active , .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312 .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u1c6a958c702c401467ceadad77ef8312:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Dan Burn: Wiki, Bio, Age, Ethnicity, Wife, Parents, Height, Net Worth

LDG tiếp tục cập nhật…

Trước khi xét tuyển trực tiếp, thí sinh phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của trường. Hầu hết các trường tổ chức tuyển sinh vào cuối tháng 8 và giữa tháng 9.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h ngày 8/9, tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận trúng tuyển trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận trúng tuyển sẽ phải chờ xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

(Cập nhật) Lịch nhập học của các trường đại học 2023 – Tekmonk Bio, (Cập nhật) Lịch nhập học của các trường đại học 2023 – KOLNetworth, (Cập nhật) Lịch nhập học của các trường đại học 2023 – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Lauren Newton: Wiki, Bio, Age, Career, Family, Husband, Net Worth

Simhadri Movie Re-Release Collection: Total Report