in

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 30/08/2023

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực ở Long An ngày 30/8/2023 từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 30/08/2023 1Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 30/08/2023 2Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 30/8/2023

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Long An ngày 30/8/2023 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 08:00 đến 11:30

TSTL Huỳnh Văn Giáo Điện lực Tân An Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 08h00 – 16h30

Một phần đường Lưu Văn Tế, một phần đường Nguyễn Văn Tạo, một phần Quốc lộ 1A tại Bình Cư 1, Bình Cư 2, Phường 4. Điện lực Tân An Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 13h30 đến 16h30

Chi nhánh Công ty Hoa Tiến. Điện lực Tân An Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

Lịch cúp điện huyện Đức Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 08h00 – 16h00

Một phần xã Đức Hòa Thượng.

Một phần thị trấn Hậu Nghĩa.

Điện lực Đức Hòa Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế
.ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 , .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .postImageUrl , .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 , .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8:hover , .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8:visited , .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8:active { border:0!important; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8:active , .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8 .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ud4dca613ac495c5b56c4aeecdb563fb8:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Michela De Rossi: Wiki, Bio, Age, Height, Parents, Boyfriend, Net Worth

Lịch cúp điện huyện Mộc Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 13h00 – 16h30

Một phần thôn Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa. Điện lực Mộc Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

Lịch cúp điện huyện Bến Lức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 08h00 – 09h00

Trạm 3x25kVA Công ty TNHH Anh Đào Mỹ Yên. Điện lực Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 09:30 – 10:30

Trạm 320kVA Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Tín Đạt Điện lực Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 14h00 – 15h00

Trạm 180kVA Lê Hoàng Phúc (cựu Công ty Nhật Phát Thành) Điện lực Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 15h30 đến 17h00

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An – Cựu Cơ khí PX) PB0606002754. Điện lực Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

Lịch cắt điện huyện Cần Đước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 08h00 – 09h30

Một phần Trung tâm cộng đồng khu 8 và một phần thôn 2A xã Tân An. Điện lực Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 10:00 sáng – 11:30 sáng

Một phần thôn 2A, xã Tân An. Điện lực Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 14h00 – 16h00

Một góc thôn Láng, xã Tân Chánh. Điện lực Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế
.u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a , .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .postImageUrl , .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a , .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a:hover , .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a:visited , .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a:active { border:0!important; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a:active , .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4df02956e3a4814f5f2ad746125d1c9a:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Kate Shumskaya: Wiki, Bio, Age, Height, Parents, Boyfriends, Net Worth

Lịch cúp điện huyện Đức Huệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 07:30 – 09:30

Một phần thôn 6, xã MTD. Điện lực Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 10:00 sáng – 11:30 sáng

Một phần thôn 5, xã MTD. Điện lực Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

30/08/2023

từ 13h00 – 16h30

Một phần thôn 6, xã MTD. Điện lực Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

Lịch cắt điện huyện Thanh Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 08h00 – 16h00

Một phần thôn A thuộc xã Thuận Bình. Điện lực Thanh Hóa Thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây trung và hạ thế

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/08/2023

từ 07h30 đến 16h30

Một góc thôn Lạng Lớn, xã Thái Trì. Điện lực Vĩnh Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trên đây là thông tin lịch cắt điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Long An, một số nơi khác chưa có thông tin lịch cắt điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác và nhanh chóng tới bạn đọc.

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 30/08/2023 – Tekmonk Bio, Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 30/08/2023 – KOLNetworth, Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 30/08/2023 – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Captain Jason Criticizes “Bad Call” With Below Deck Down Under’s Latest Shooting

Xem phim Cường Tiêu Khí Thiếu Tập 1, Tập 2, Tập 3 trọn bộ thuyết minh ( Vietsub 2023)