in

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

Rate this post

Thần thoại Hindu mang đến nhiều nguồn cảm hứng thú vị và hình xăm Nữ thần Kali của đạo Hindu có lẽ là một trong những ví dụ thuyết phục nhất về những thiết kế đầy ý nghĩa này.

Là một nhân vật thú vị, Kali là một vị thần đa diện trong truyền thống Hindu cổ đại và có những hình xăm tôn giáo rộng hơn. Đồng thời có nghĩa là biểu tượng của sự sống và cái chết, sự sáng tạo và hủy diệt, Kali – phối ngẫu của Chúa Shiva – đã được miêu tả trong nhiều thế kỷ, cung cấp một khối lượng tác phẩm khổng lồ để lấy cảm hứng cho những hình xăm Kali hung dữ.

Mỗi hình xăm trong số hơn 80 hình xăm Nữ thần Kali của đạo Hindu trong bộ sưu tập này thể hiện những gì có thể xảy ra khi nữ thần thời gian và cái chết của đạo Hindu là kết quả của cảm hứng tìm kiếm hình xăm mới.

1. Thiết kế hình xăm Kali độc đáo cho cánh tay và bàn tay

Nguồn: @antonxtattooer qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 1Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 2

Nguồn: @bhanu_pratap_108 qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 3Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 4

Nguồn: @elpepeadrian qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 5Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 6

Nguồn: @floodtattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 7Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 8

Nguồn: @inkkhalatattoovegan qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 9Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 10

Nguồn: @julien.tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 11Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 12

Nguồn: @missletotattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 13Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 14

Nguồn: @mrmauro81 qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 15Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 16

Nguồn: @nauzetceballos qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 17Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 18

Nguồn: @nikkotattooer qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 19Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 20

Nguồn: @peteralthoff qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 21Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 22

Nguồn: @stefania_sole qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 23Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 24

Nguồn: @vijaykavithia qua Instagram

Hình xăm trên cánh tay đã phổ biến trong nhiều thập kỷ nhờ vào sự đa dạng của các vị trí mà chúng mang lại cho một người. Mặc dù hình xăm ở bàn tay từng là điều cấm kỵ nhưng vị trí nổi bật này đã trở nên dễ chấp nhận hơn như những thiết kế ấn tượng trong những năm gần đây nhờ sự thay đổi thái độ và giảm bớt sự kỳ thị của xã hội.

Tuy nhiên, như những hình xăm Kali hung dữ này chứng minh, hình ảnh của nữ thần Hindu này cũng nổi bật trên bàn tay hoặc bắp tay. Sử dụng nhiều phong cách và cách tiếp cận khác nhau, mỗi hình xăm Kali trong bộ sưu tập này cho thấy nữ thần mẹ Hindu này có thể thú vị đến mức nào.

.u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a , .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .postImageUrl , .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a , .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a:hover , .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a:visited , .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a:active { border:0!important; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a:active , .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u77abed0beb9a327e86309bae52281b8a:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Iris Tattoo Meaning – What Do Iris Tattoos Symbolize?

2. Thiết kế hình xăm Kali toàn bộ lưng

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 25Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 26

Nguồn: @danadeadgirl qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 27Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 28

Nguồn: @derty_berty qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 29Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 30

Nguồn: @jondix qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 31Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 32

Nguồn: @knattertontattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 33Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 34

Nguồn: @laurent_z_tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 35Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 36

Nguồn: @lue.jan qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 37Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 38

Nguồn: @marco_decarni qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 39Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 40

Nguồn: @nathanieltattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 41Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 42

Nguồn: @rafaelgiovanoli qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 43Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 44

Nguồn: @ram.royy qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 45Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 46

Nguồn: @the.baxter qua Instagram

Mặt sau là tấm vải lớn nhất trên cơ thể và những hình xăm Kali hung dữ này tận dụng tối đa kích thước khổng lồ này. Tỷ lệ của mặt sau như một khung vẽ hình xăm cũng rất quan trọng vì nó cung cấp cho nghệ sĩ xăm hình không gian cần thiết để tạo ra những thiết kế cực kỳ chi tiết mà mỗi hình xăm Kali trong bộ sưu tập này đều tận dụng tối đa.

Đó thực sự là những chi tiết khủng khiếp đã khiến các thiết kế hình xăm Kali ngày nay trở nên khác biệt so với các tác phẩm khác: các thiết kế đầu lâu của từng người trên chiếc vòng cổ kỳ dị, những chiếc răng nanh sắc nhọn và chiếc lưỡi lè nhè của cô ấy đều được sản xuất một cách chuyên nghiệp nhờ kích thước lớn của mặt sau.

3. Minh họa hình xăm Kali màu đen và xám

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 47Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 48

Nguồn: @antiplanink qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 49Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 50

Nguồn: @ariesrhysing qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 51Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 52

Nguồn: @ashryantattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 53Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 54

Nguồn: @dangie620 qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 55Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 56

Nguồn: @elisa.roewer qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 57Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 58

Nguồn: @grim_blk qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 59Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 60

Nguồn: @huizziandrees_tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 61Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 62

Nguồn: @jamesacrow qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 63Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 64

Nguồn: @kitmcdermott qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 65Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 66

Nguồn: @lemoinetommy qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 67Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 68

Nguồn: @marieradfordtattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 69Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 70

Nguồn: @moff.tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 71Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 72

Nguồn: @nuplague qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 73Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 74

Nguồn: @sadler_tattoos qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 75Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 76

Nguồn: @tatedupp89 qua Instagram

Hình xăm màu đen và xám đã tồn tại trong nhiều thế kỷ nhưng không có nghĩa là phong cách thẩm mỹ cổ điển này ngày nay kém hấp dẫn hơn. Thường được kết hợp với một số phong cách cụ thể, cách tiếp cận đơn sắc này có thể được áp dụng cho bất kỳ chủ đề hoặc ý tưởng thiết kế nào mà bạn có thể tưởng tượng được, như được thể hiện qua từng hình xăm Kali trong bộ sưu tập này.

Từ cách tạo bóng mượt mà và đường nét chính xác tương tự như hình xăm Chicano cho đến cách vẽ bằng chấm tỉ mỉ để tạo độ sâu và độ tương phản, màu đen và xám là sự lựa chọn tuyệt vời cho một hình xăm Kali đáng sợ.

4. Thiết kế hình xăm Kali cho ngực và bụng

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 77Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 78

Nguồn: @bintt qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 79Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 80

Nguồn: @dannydevitatts qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 81Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 82

Nguồn: @johann_morel qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 83Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 84

Nguồn: @johnleroux qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 85Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 86

Nguồn: @magictattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 87Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 88

Nguồn: @morag_sangster qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 89Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 90

Nguồn: @sammysurjaytattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 91Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 92

Nguồn: @stan_tattoos qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 93Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 94

Nguồn: @veracruz_tattoo qua Instagram

Giống như mặt sau, các bức vẽ ở ngực và bụng cung cấp cho nghệ sĩ xăm hình không gian cần thiết để tạo ra những thiết kế thú vị, có độ chi tiết cao và những hình xăm Kali hung dữ này sẽ không làm bạn thất vọng. Từ tác phẩm màu đen và xám rộng rãi, trải dài trên toàn bộ thân mình, cho đến hình xăm Kali đủ màu ngay phía trên các vị trí tim, ngực và bụng là sự lựa chọn hoàn hảo cho các thiết kế hình xăm lớn.

.u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 , .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .postImageUrl , .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 , .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467:hover , .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467:visited , .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467:active { border:0!important; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467:active , .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467 .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u9bbe328b1385870693d8d57d16a52467:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Tattoo Regret Statistics: What Percentage of People Regret Their Tattoos?

Những vị trí khét tiếng đau đớn này còn thể hiện sự cống hiến và quyết tâm của người xăm hình cùng với kỹ năng kỹ thuật ấn tượng của người thợ xăm.

5. Vị trí đặt chân của thiết kế hình xăm Kali

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 95Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 96

Nguồn: @avenuetattoo580 qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 97Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 98

Nguồn: @blacklanterntattoovence qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 99Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 100

Nguồn: @davidroatorres qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 101Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 102

Nguồn: @dennispase_iet qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 103Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 104

Nguồn: @dickie_gold qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 105Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 106

Nguồn: @dirtbag_mustache qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 107Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 108

Nguồn: @el_sin_verguenza_mike qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 109Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 110

Nguồn: @freehandbill_inver_ink qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 111Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 112

Nguồn: @lennoxtattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 113Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 114

Nguồn: @malik.kleinwort.tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 115Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 116

Nguồn: @marco_decarni qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 117Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 118

Nguồn: @markus_mad_city qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 119Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 120

Nguồn: @saracervelli qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 121Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 122

Nguồn: @thinkingta2 qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 123Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 124

Nguồn: @tom_bullets qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 125Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 126

Nguồn: @trecetattoopachuca qua Instagram

Một lựa chọn vị trí tuyệt vời khác cho hình xăm Kali khủng khiếp là ở chân. Kích thước của chân giúp các nghệ sĩ có không gian để căng cơ sáng tạo của họ cho các thiết kế lớn hoặc sử dụng vị trí thú vị hơn cho các tác phẩm nhỏ hơn, chẳng hạn như trên đầu gối hoặc phía sau bắp chân.

Dù ở vị trí nào, cơ bắp của chân đều mang lại nhiều đường nét tự nhiên mà một nghệ sĩ xăm hình tài năng có thể sử dụng để tạo ra một hình xăm Kali hấp dẫn và độc đáo hơn.

6. Cách tiếp cận truyền thống mới đối với thiết kế hình xăm Kali

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 127Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 128

Nguồn: @alex_sances_one qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 129Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 130

Nguồn: @bence.fabian qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 131Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 132

Nguồn: @bobbydeez qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 133Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 134

Nguồn: @carlacacio_tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 135Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 136

Nguồn: @danny.garcia.tattooer qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 137Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 138

Nguồn: @eduap_tatt qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 139Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 140

Nguồn: @jessicadoestattoos qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 141Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 142

Nguồn: @korthe qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 143Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 144

Nguồn: @minerjva24 qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 145Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 146

Nguồn: @sailorwhispertattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 147Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 148

Nguồn: @sarakaltenhauser qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 149Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 150

Nguồn: @stacieharwoodtattoos qua Instagram

Các thiết kế hình xăm tân truyền thống sử dụng các đường nét đậm và màu sắc tươi sáng đặc trưng của hình xăm trường phái cũ nhưng áp dụng chúng cho nhiều lựa chọn chủ đề và khái niệm thiết kế hơn. Mỗi hình xăm Kali trong bộ sưu tập này có cách tiếp cận thiết kế hơi khác nhau nhưng tất cả đều chứa đựng những yếu tố thiết yếu tạo nên phong cách thú vị này.

Một số hình xăm Kali hung dữ này cũng kết hợp các yếu tố khác phổ biến trong phong cách truyền thống của Mỹ để tăng thêm độ tương phản và nâng cao bố cục của chúng: việc sử dụng hoa để tạo khung cho khuôn mặt khủng khiếp của nữ thần mẹ Hindu là một ý tưởng đặc biệt thành công.

.ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 , .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .postImageUrl , .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 , .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216:hover , .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216:visited , .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216:active { border:0!important; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216:active , .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216 .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ufe9b3bb0c28de560531d983293b41216:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Top 50+ Best Queen Of Hearts Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

7. Minh họa hình xăm Kali thực tế

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 151Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 152

Nguồn: @alienstattoodelhi qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 153Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 154

Nguồn: @americandebbie qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 155Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 156

Nguồn: @ian_flynn_tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 157Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 158

Nguồn: @madame_mim_tattoos qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 159Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 160

Nguồn: @razone_tattoo qua Instagram

Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 161Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 162

Nguồn: @tina.pieroni.tattoo qua Instagram

Sự đa dạng của các phương pháp tiếp cận khác nhau được sử dụng để tạo ra hình xăm Kali hung dữ cũng đa dạng như những người chọn đeo nữ thần Hindu này trên cơ thể của họ và đối với một số người, chủ nghĩa hiện thực là lựa chọn tốt nhất. Mỗi hình xăm Kali trong bộ sưu tập này sử dụng mực đen và xám mịn – với một vài vệt màu – để tạo ra một mô tả chân thực về vị thần tình dục và bạo lực này. Cũng rất thú vị khi xem xét những khuôn mặt phụ nữ khác nhau được sử dụng làm nguồn cảm hứng cho những diễn giải siêu thực tế này.

Câu hỏi thường gặp về hình xăm Kali

Kali là ai?

Trong thần thoại Hindu, Kali là mẹ, nữ thần của cái chết, thời gian và ngày tận thế và hình ảnh của bà thường gắn liền với bạo lực khủng khiếp và tình dục đồi trụy. Điều thú vị là Kali còn là biểu tượng mạnh mẽ của sự sáng tạo, năng lượng nữ tính và khả năng sinh sản cũng như gắn liền với tình mẫu tử.

Hình xăm Kali tượng trưng cho điều gì?

Đối với nhiều người, hình xăm Kali hung dữ là một cách để thể hiện sự hiểu biết và chấp nhận bản chất hữu hạn của cuộc sống: Kali trong Ấn Độ giáo là hiện thân của thời gian và cái chết – với chiếc vòng cổ đầu lâu người, váy cánh tay và con dao đẫm máu – nuốt chửng vũ trụ và tất cả mọi thứ. những người ở trong đó.

Trong khi lưỡi của Kali luôn lè ra?

Mặc dù có một số câu chuyện khác nhau mô tả nguồn gốc cái lưỡi thè ra của Kali – tất cả đều liên quan đến một số hành động bạo lực khủng khiếp – nhưng biểu tượng tổng thể trong tôn giáo Hindu coi phần phụ kỳ cục của Kali là một vũ khí, cho phép cô ấy hút máu và tiêu thụ vũ trụ.

Bạn có thích những ý tưởng thiết kế hình xăm Kali này không? Để biết thêm các khái niệm nghệ thuật xăm hình hấp dẫn giúp bạn chọn hình xăm mới, hãy nhấp vào các liên kết thư viện bên dưới:

Categories: Tattoos
Source: Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – Tekmonk Bio, Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – KOLNetworth, Top 80+ Best Kali Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Fact Check: Is O3 Greedo dead or alive? Rapper Death claim debunked

Ariana Madix finally weighs in on the Raquel Leviss & Bethenny Frankel episode